Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

Tính chất hoá học đặc trưng của kim loại là

A. tính oxi hoá.

B. tính bazơ.

C. tính khử.

D. tính axit.

Đáp án C