Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng
Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng
A. Các mã bộ ba nằm nối tiếp nhau trên gen mà không gối lên nhau.
B. Một mã bộ ba mã hóa cho nhiều axit amin.
C. Nhiều mã bộ ba mã hóa cho một axit amin.
D. Các mã bộ ba có thể bị đột biến gen để hình thành nên mã bộ ba mới.

Đáp án C

Tính thoái hóa của mã di truyền là hiện tượng nhiều bộ ba mã hóa cùng mã hóa cho một axit amin. → Đáp án C