Tính trạng màu sắc hạt đậu do một cặp gen quy định. Cho 2 cây hạt vàng không thuần chủng lai với nhau, được F1 gồm 75% h?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Tính trạng màu sắc hạt đậu do một cặp gen quy định. Cho 2 cây hạt vàng không thuần chủng lai với nhau, được F1 gồm 75% h?

ID [37247]

Ở một loài thực vật, A quy định hoa đỏ trội hoàn toàn so với a quy định hoa trắng; B quy định quả to trội hoàn toàn so với b quy định quả nhỏ; Hai cặp gen cùng nằm trên một cặp NST. Thực hiện phép lai P: \(\dfrac{{\underline {AB} }}{{ab}} \times \dfrac{{\underline {Ab} }}{{aB}}\), thu được F1 có kiểu hình hoa trắng, quả nhỏ chiếm tỉ lệ 6%. Biết không xảy ra đột biến nhưng xảy ra hoán vị gen ở hai giới với tần số bằng nhau. Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ; xác suất thu được 2 cá thể thuần chủng là

A.\(\dfrac{1}{4}.\)
B.\(\dfrac{{1404}}{{6859}}.\)
C.\(\dfrac{3}{4}.\)
D.\(\dfrac{3}{{256}}.\)
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Hoa đỏ, quả nhỏ có 1 tính trạng trội.
Xác suất thu được 1 cá thể thuần chủng = \(\dfrac{y}{{0,25 - y}} = \dfrac{{0,06}}{{0,25 - 0,06}} = \dfrac{6}{{19}}\).
→ Xác suất thu được 1 cá thể không thuần chủng là 1 - \(\dfrac{6}{{19}}\) = \(\dfrac{{13}}{{19}}\).
→ Lấy ngẫu nhiên 3 cá thể có kiểu hình hoa đỏ, quả nhỏ; xác suất thu được 2 cá thể thuần chủng = \(C_3^2.{\left( {\dfrac{6}{{19}}} \right)^2}.\dfrac{{13}}{{19}} = \dfrac{{1404}}{{6859}}.\)
Bình luận
bunloang1998 - P: hạt vàng lai hạt xanh sao ra 3 vàng 1 xanh dc ạ
Phải AaBb lai với aabb mới dc chứ ạ

Trả lời

ninhduong 1 cặp gen quy định thôi :v Để sửa lại đề chút :v
Cho lai 2 cây hạt vàng không thuần chủng với nhau.