Tồn tại bao nhiêu số nguyên âm của m để hàm số y = left( {m + 4} right)x + sin x + frac{1}{4}sin 2x + frac{1}{9?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream Tiếng Anh: Chữa Đề Thi Thử Chuyên Hùng Vương

Tồn tại bao nhiêu số nguyên âm của m để hàm số y = left( {m + 4} right)x + sin x + frac{1}{4}sin 2x + frac{1}{9?

ID [754451]

Tồn tại bao nhiêu số nguyên âm của \(m\) để hàm số \(y = \left( {m + 4} \right)x + \sin x + \dfrac{1}{4}\sin 2x + \dfrac{1}{9}\sin 3x\) đồng biến trên tập xác định?

A. 4.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án D
Bình luận
thanhtucmg mod giúp em câu này với ạ ??
20 Tháng 9 lúc 21:1