Mạng không ổn định

Hệ thống đang tự động kết nối lại.

Có lỗi đường truyền

F5 để kết nối lại, hoặc BẤM VÀO ĐÂY

Tổng số nguyên tử hiđro trong một phân tử axit glutamic là

Tổng số nguyên tử hiđro trong một phân tử axit glutamic là

A. 10

B. 8

C. 7

D. 9

Đáp án D

Axit glutamic : HOOC-(CH2)2-CH(NH2)-COOH