Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất:
Trên thanh nam châm chỗ nào hút sắt mạnh nhất:
A. Phần giữa của thanh.
B. Chỉ có từ cực Bắc.
C. Cả hai từ cực.
D.  Mọi chỗ đều hút sắt mạnh như nhau.

Đáp án C

1.png