Trên trục Ox có các điểm D, P, I, Q, C tương ứng tại các tọa độ 2, 4, 6, 8, 10 (đơn vị trên trục Ox là cm). Một chất điể?

Trên trục Ox có các điểm D, P, I, Q, C tương ứng tại các tọa độ 2, 4, 6, 8, 10 (đơn vị trên trục Ox là cm). Một chất điểm đang dao động điều hòa trên trục Ox quanh vị trí cân bằng I, trong khoảng từ C đến D. Biết rằng chất điểm chuyển động từ điểm C tới điểm D hết 0, 5 s. Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc chất điểm ngang qua P và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox. Phương trình dao động của chất điểm là

A. x = 4cos(2πt – 2π/3) − 6 cm.

B. x = 4cos(4πt – π/3) cm.

C. x = 4cos(2πt – 2π/3) + 6 cm.

D. x = 4cos(2πt + 2π/3) + 6 cm.

Đáp án C

Từ đề bài \(\Rightarrow\) C là biên dương, D là biên âm và vật dao động điều hòa trên đoạn CD = 8 cm. Vị trí cân bằng tại I cách O là 6 cm
\(\Rightarrow\)2A = 8 cm \(\Rightarrow\) A = 4 cm.
Ta lại có: T/2 = 0,5 s \(\Rightarrow\) T = 1 s \(\Rightarrow \omega = 2\pi\)
Thời điểm ban đầu, t = 0, được chọn lúc chất điểm ngang qua P (có li độ bằng -A/2) và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox \(\Rightarrow \varphi = -2\pi/3\) rad
Vậy phương trình dao động là \(x = 4cos(2\pi.t - 2\pi/3) + 6 cm.\)

*
Đoàn Quang Minh
- Bài này thì e làm như sau nha :
+ Từ đề bài cho các điểm : D , P , I ,Q , C và chất điểm đang chuyển động quanh vị trí cân bằng I và chuyển động từ C đến D nên :
ta có : D là biên âm , C là biên dương
và vật dao động trên đoạn CD = 8cm . Vị trí cân bằng tại I cách O 6cm
=> 2A = 8cm => A = 4cm
+ Ta có : T/2 = 0,5s => T = 1s => w= 2pi/T = 2pi
+ Ta lại có đề cho : Tại thời điểm t =0 chất điểm đi ngang qua P có li độ x = -A/2 và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox nên :
pha ban đầu là : phi = -2pi/3
- Vậy phương trình dao động là : x = 4 cos ( 2pi.t - 2pi/3 ) + 6 cm
=> C
OK E NHA
Đoàn Quang Minh
- Bài này thì e làm như sau nha :
+ Từ đề bài cho các điểm : D , P , I ,Q , C và chất điểm đang chuyển động quanh vị trí cân bằng I và chuyển động từ C đến D nên :
ta có : D là biên âm , C là biên dương
và vật dao động trên đoạn CD = 8cm . Vị trí cân bằng tại I cách O 6cm
=> 2A = 8cm => A = 4cm
+ Ta có : T/2 = 0,5s => T = 1s => w= 2pi/T = 2pi
+ Ta lại có đề cho : Tại thời điểm t =0 chất điểm đi ngang qua P có li độ x = -A/2 và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox nên :
pha ban đầu là : phi = -2pi/3
- Vậy phương trình dao động là : x = 4 cos ( 2pi.t - 2pi/3 ) + 6 cm
=> C
OK E NHA
Triệu Vân
Mình giải thích ngay trên r bạn!
Tú Nguyễn
ai giải giúp e bt khi nào +6 khi nào -6 vs ạ
Đoàn Quang Minh
- Bài này thì e làm như sau nha :
+ Từ đề bài cho các điểm : D , P , I ,Q , C và chất điểm đang chuyển động quanh vị trí cân bằng I và chuyển động từ C đến D nên :
ta có : D là biên âm , C là biên dương
và vật dao động trên đoạn CD = 8cm . Vị trí cân bằng tại I cách O 6cm
=> 2A = 8cm => A = 4cm
+ Ta có : T/2 = 0,5s => T = 1s => w= 2pi/T = 2pi
+ Ta lại có đề cho : Tại thời điểm t =0 chất điểm đi ngang qua P có li độ x = -A/2 và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox nên :
pha ban đầu là : phi = -2pi/3
- Vậy phương trình dao động là : x = 4 cos ( 2pi.t - 2pi/3 ) + 6 cm
=> C
OK E NHA
. 30/04/2018
Triệu Vân
Mình giải thích ngay trên r bạn!
. 29/04/2018
Triệu Vân
Vật dao động trên trục Ox.
VTCB của vật là x=6cm rồi bạn.
Nếu VTCB của nó nằm ở điểm x=-6cm trên trục Ox thì khi đó là -6 nhé
Nhấp phành phạch
tại sao lại ko phải là -6 ?
Đoàn Quang Minh
- Bài này thì e làm như sau nha :
+ Từ đề bài cho các điểm : D , P , I ,Q , C và chất điểm đang chuyển động quanh vị trí cân bằng I và chuyển động từ C đến D nên :
ta có : D là biên âm , C là biên dương
và vật dao động trên đoạn CD = 8cm . Vị trí cân bằng tại I cách O 6cm
=> 2A = 8cm => A = 4cm
+ Ta có : T/2 = 0,5s => T = 1s => w= 2pi/T = 2pi
+ Ta lại có đề cho : Tại thời điểm t =0 chất điểm đi ngang qua P có li độ x = -A/2 và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox nên :
pha ban đầu là : phi = -2pi/3
- Vậy phương trình dao động là : x = 4 cos ( 2pi.t - 2pi/3 ) + 6 cm
=> C
OK E NHA
. 30/04/2018
Triệu Vân
Vật dao động trên trục Ox.
VTCB của vật là x=6cm rồi bạn.
Nếu VTCB của nó nằm ở điểm x=-6cm trên trục Ox thì khi đó là -6 nhé
. 01/04/2018
Triệu Vân
Chú nhầm rồi nhé: 4pi/3 = 4pi/3 - pi??? Có trứng vịt lộn ở đây không vậy?
Đoàn Quang Minh
e nhầm rồi nhé : phi = 4pi/3 = 4pi/3 - pi = pi/3 nó sẽ ở góc phần tư thứ nhất nhá , nó sẽ chuyển động theo chiều âm ! hihi
Triệu Vân
ĐQM! tui không troll ông đâu nhưng giả dụ pha là 4pi/3 sẽ là ở dưới trục Ox và đang cđ theo chiều dương còn -4pi/3 là ở trên đường tròn và đang cđ theo chiều âm. Như vậy: đâu thể đem dấu âm dương của pha để xác định chứ???
Đoàn Quang Minh
- e hiểu đơn giản như thế này nha :
+ Khi nào pha dương thì vật đi theo chiều âm ( ở nửa trên đường tròn ) , còn pha âm thì đi theo chiều dương ( ở nửa dưới đường tròn )
- Bài này thì e làm như sau nha :
+ Từ đề bài cho các điểm : D , P , I ,Q , C và chất điểm đang chuyển động quanh vị trí cân bằng I và chuyển động từ C đến D nên :
ta có : D là biên âm , C là biên dương
và vật dao động trên đoạn CD = 8cm . Vị trí cân bằng tại I cách O 6cm
=> 2A = 8cm => A = 4cm
+ Ta có : T/2 = 0,5s => T = 1s => w= 2pi/T = 2pi
+ Ta lại có đề cho : Tại thời điểm t =0 chất điểm đi ngang qua P có li độ x = -A/2 và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox nên :
pha ban đầu là : phi = -2pi/3
- Vậy phương trình dao động là : x = 4 cos ( 2pi.t - 2pi/3 ) + 6 cm
=> C
OK E NHA 1
Triệu Vân
Trục Ox có chiều từ D đến C nhé bạn, chiều dương là chiều của trục Ox!
Athur Edward
cđ theo chiều dương chất điểm ngang qua P mk tưởng là nửa trên đt chứ sao lại là -2pi/3
Triệu Vân
Chú nhầm rồi nhé: 4pi/3 = 4pi/3 - pi??? Có trứng vịt lộn ở đây không vậy?
. 26/11/2017
Đoàn Quang Minh
e nhầm rồi nhé : phi = 4pi/3 = 4pi/3 - pi = pi/3 nó sẽ ở góc phần tư thứ nhất nhá , nó sẽ chuyển động theo chiều âm ! hihi
. 26/11/2017
Triệu Vân
ĐQM! tui không troll ông đâu nhưng giả dụ pha là 4pi/3 sẽ là ở dưới trục Ox và đang cđ theo chiều dương còn -4pi/3 là ở trên đường tròn và đang cđ theo chiều âm. Như vậy: đâu thể đem dấu âm dương của pha để xác định chứ???
. 26/11/2017
Đoàn Quang Minh
- e hiểu đơn giản như thế này nha :
+ Khi nào pha dương thì vật đi theo chiều âm ( ở nửa trên đường tròn ) , còn pha âm thì đi theo chiều dương ( ở nửa dưới đường tròn )
- Bài này thì e làm như sau nha :
+ Từ đề bài cho các điểm : D , P , I ,Q , C và chất điểm đang chuyển động quanh vị trí cân bằng I và chuyển động từ C đến D nên :
ta có : D là biên âm , C là biên dương
và vật dao động trên đoạn CD = 8cm . Vị trí cân bằng tại I cách O 6cm
=> 2A = 8cm => A = 4cm
+ Ta có : T/2 = 0,5s => T = 1s => w= 2pi/T = 2pi
+ Ta lại có đề cho : Tại thời điểm t =0 chất điểm đi ngang qua P có li độ x = -A/2 và đang chuyển động theo chiều dương của trục Ox nên :
pha ban đầu là : phi = -2pi/3
- Vậy phương trình dao động là : x = 4 cos ( 2pi.t - 2pi/3 ) + 6 cm
=> C
OK E NHA 1
. 26/11/2017
Triệu Vân
Trục Ox có chiều từ D đến C nhé bạn, chiều dương là chiều của trục Ox!
. 26/11/2017
Đoàn Quang Minh
- Cái này thì có thể nó dao động tuần hoàn hoặc dao động điều hòa quanh x= - 2 e nhé
- Tùy đáp án , nhưng cái 2 phải nói rõ là quanh x= -2
OK E NHA !
hoc dot hon bo
sao trên lớp mình thầy cô vs bạn ai cũng kêu đây ko phải dao động điều hòa nhỉ
Phạm Văn Đạt
là dao động điều hòa bạn à (tất nhiên cũng là dao động tuần hoàn)
hoc dot hon bo
Cho em hỏi phương trình dạng x = 2 + A cos(wt + phi) là dao động điều hòa hay dao động tuần hoàn ạ
Đoàn Quang Minh
- Cái này thì có thể nó dao động tuần hoàn hoặc dao động điều hòa quanh x= - 2 e nhé
- Tùy đáp án , nhưng cái 2 phải nói rõ là quanh x= -2
OK E NHA !
. 29/10/2017
hoc dot hon bo
sao trên lớp mình thầy cô vs bạn ai cũng kêu đây ko phải dao động điều hòa nhỉ
. 29/10/2017
Phạm Văn Đạt
là dao động điều hòa bạn à (tất nhiên cũng là dao động tuần hoàn)
. 23/10/2017
Nguyễn Ngọc Thiên Xuân
tr ạ, nhầm dấu trừ. aaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Lê Thị Kim Ngân
à rồi tự hiểu rồi
Lê Thị Kim Ngân
ngang qua P là sao vậy
nguyễn thị hà thu
theo chiều âm nhưng vật ở bên dương thì Xo vẫn dương b nhé....b chỉ cần xem nó ở bên âm hay bên dương thôi
Đoàn Quang Minh
có nghĩa là nếu tọa độ x0 mang dấu - thì trừ
chứ theo chiều âm chưa hẳn tọa độ âm
CÔNG PHÁ
nếu theo chiều âm thi -6 ak
Đoàn Quang Minh
có nghĩa là nếu tọa độ x0 mang dấu - thì trừ
chứ theo chiều âm chưa hẳn tọa độ âm
. 17/08/2017
Đoàn Quang Minh
vì do VTCB I cách O là 6cm
có nghĩa là Xo = 6cm
mà pt : x= A cos (wt +phi ) +xo
CÔNG PHÁ
mod cho hỏi khi nào mới biết + 6 hay trừ 6 zậy
nguyễn thị hà thu
theo chiều âm nhưng vật ở bên dương thì Xo vẫn dương b nhé....b chỉ cần xem nó ở bên âm hay bên dương thôi
. 17/08/2017
Đoàn Quang Minh
vì do VTCB I cách O là 6cm
có nghĩa là Xo = 6cm
mà pt : x= A cos (wt +phi ) +xo
. 17/08/2017
Nguyễn Thị Mỹ Hòa
sai 1 li đi một dặm :v
Lê Quỳnh Hương
theo mình hiểu T là 1 chu kì, vật chuyển động từ C đến D rồi lại từ D tới C mới đủ 1 chu kì. mà trong đề bài chỉ cho từ C đến D thì mới là nửa chu kì nên là T/2
Sheh Linh
6 là x0 đó pạn.
NGUYEN PHONG THIEN HIEU
nguyenphongthienhieu Còn cái cộng 6 vế sau pt mình cũng ko rõ nữa 😁 1/6/2017
NGUYEN PHONG THIEN HIEU
nguyenphongthienhieu Bạn vẽ cái trục Ox ra, lấy chiều (+) như đề bài, rồi điền mấy cái tọa độ 2,4,6,8,10 vào ( lấy mốc là gốc O nha) , coi I là VTCB, D là biên âm, C là biên dương, rồi bạn viết ptdđ bình thường thoi. 1/6/2017
Nguyễn Nhật Hoàng
ai giải thích lại bài này giúp e với ạ e vẫn chưa hiểu . 1/6/2017
Sheh Linh
6 là x0 đó pạn.
. 22/06/2017
NGUYEN PHONG THIEN HIEU
nguyenphongthienhieu Còn cái cộng 6 vế sau pt mình cũng ko rõ nữa 😁 1/6/2017
. 01/06/2017
NGUYEN PHONG THIEN HIEU
nguyenphongthienhieu Bạn vẽ cái trục Ox ra, lấy chiều (+) như đề bài, rồi điền mấy cái tọa độ 2,4,6,8,10 vào ( lấy mốc là gốc O nha) , coi I là VTCB, D là biên âm, C là biên dương, rồi bạn viết ptdđ bình thường thoi. 1/6/2017
. 01/06/2017
Thái Gia Hân
sao T/2 =0.5 bạn . 31/5/2017
Nguyễn Tấn Thiện
bấm nhầm. XD . 23/5/2017
Lê Quỳnh Hương
theo mình hiểu T là 1 chu kì, vật chuyển động từ C đến D rồi lại từ D tới C mới đủ 1 chu kì. mà trong đề bài chỉ cho từ C đến D thì mới là nửa chu kì nên là T/2
. 08/07/2017
Thái Gia Hân
sao T/2 =0.5 bạn . 31/5/2017
. 31/05/2017
Mai Thanh Hằng
máy lỗi r cu t có mà 25/2/2017
Đẹp zaiii
Vì C và D là 2 biên. Nên khoảng thời gian đi từ C đến D là T/2 = 0,5 . 5/1/2017
Nguyễn Nhật
bài này là CĐ theo chiều dương mà bạn . 31/10/2016
No name
ý bạn hỏi là tính phi trong bài này ak bạn.hay bạn đang hỏi về góc lệch con lắc đơn . 5/8/2016
Nguyễn Nhật
có A máu mô mà biên âm??? . 3/8/2016
No name
+3 là biên âm +3 là vị trí cân bằng vô lí . 3/8/2016
Nguyễn Vĩnh Tuấn
ví dụ như bài hỏi là- vật chuyển động từ vị trí +3 đên +5 theo chiều dương , với +3 là vị trí cân bằng thì mình chọn góc phi bằng mấy ? . 3/8/2016
Nguyễn Nhật
tùy Vaof pha ban đầu nữa . 3/8/2016
Bích Nụ
bạn hỏi lạ vậy. luôn là ox mà. Oy là trục dọc mà. @@ . 3/8/2016
No name
tùy vào cách bạn đặt trục x,v,a,F trên đường tròn.với góc của cái bạn cần tìm tương ứng lên trục của nó thôi . 3/8/2016
Đoá Hoa
^^ thanks.làm mấy bài sau tớ cũng da hiểu rồi . 27/7/2016
No name
điểm I tọa độ +6 bạn ơi.lấy O làm gốc bạn ạ . 27/7/2016
Vũ Dã Anh
-à.cảm ơn . 23/7/2016
Nhi
từ C đến D nó đi hết T/2 đó. C đến D đi từ biên dương qua biên âm đúng 1/2 chu kì . 23/7/2016
moon99
vị trí -A/2 đó . 23/7/2016

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ GIÁO DỤC TRỰC TUYẾN ALADANH

VP: Số 24, Lô 14A, Trung Yên 11, Cầu Giấy, Hà Nội.

02432 99 98 98 moon@moon.vn

Mã số thuế: 0103326250 Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Duy Trang

Giấy phép thiết lập mạng xã hội số: 304360/GP-BTTT Bộ thông tin và Truyền thông cấp ngày 26/7/2017