Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ du?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ du?

ID [0]

Trộn 58,75 gam hỗn hợp X gồm Fe(NO3)2 và kim loại M với 46,4 gam FeCO3 được hỗn hợp Y. Cho toàn bộ Y vào lượng vừa đủ dung dịch KHSO4 thu được dung dịch Z chỉ chứa 4 ion (không kể H+ và OH- của H2O) và 16,8 lít (đktc) hỗn hợp T gồm 3 khí, trong đó có hai khí có cùng phân tử khối và một khí hóa nâu trong không khí. Tỉ khối của T so với H2 là 19,2. Cô cạn dung dịch Z thu được m gam chất rắn. Giá trị của m gần nhất với giá trị nào sau đây

A. 394.
B. 400.
C. 396.
D. 379.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: Gọi kim loại M hóa trị n.

Hỗn hợp T gồm có N2O, CO2 và NO.

Đặt ∑n(CO2 + N2O) = a và nNO = b

⇒ a + b = 0,75 (1) Và 44a + 30b = 19,2 × 2 × 0,75 = 28,8 (2)

Giải hệ ⇒ ∑n(CO2 + N2O) = 0,45 và nNO = 0,3.

Mà nFeCO3 = 0,4 mol ⇒ nCO2 = 0,4 mol ⇒ nN2O = 0,05 mol.

● Sơ đồ bài toán ta có:

\(\underbrace {\left\{ \begin{array}{l}\left. \begin{array}{l}Fe{(N{O_3})_2}\\M\end{array} \right\}58,75g\\FeC{O_3}:0,4\end{array} \right.}_{105,15g} + \underbrace {KHS{O_4}}_{a(mol)} \to \left\{ \begin{array}{l}{K^ + }\\F{e^{3 + }}\\{M^{n + }}\\S{O_4}^{2 - }\end{array} \right. + \underbrace {\left\{ \begin{array}{l}{N_2}O:0,05\\C{O_2}:0,4\\NO:0,3\end{array} \right.}_{28,8g} + \underbrace {{H_2}O}_{\dfrac{a}{2}(mol)}\)

+ Ta có nH+ = nKHSO4 = 2nFeCO3 + 10nN2O + 4nNO = 2,5 mol.

⇒ nH2O = 1,25 mol và nK2SO4 = 1,25 mol ||→ Bảo toàn khối lượng ta có

mZ = 105,15 + 2,5×136 – 28,8 – 1,25×18 = 393,85 gam ⇒ Chọn A

Bình luận
phamdat2000 làm sao biết Fe2+ hết ạ
Trả lời 4 Tháng 5 lúc 16:0
taipro11a1 đề cho là trong đ có 4 ion nhé e
20 Tháng 5 lúc 15:19 Cảm ơn
kokoreavn Gggg đm mmm
14 Tháng 5 lúc 20:20
emlagi em không hiểu
Trả lời 1 Tháng 6 lúc 15:5
tranhuysn311 vì sao nH+=10nN2O mà k phải là 12nN2O
4 Tháng 6 lúc 22:14