Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc mạng không gian ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc mạng không gian ?

ID [664596]

Trong các polime sau, polime nào có cấu trúc mạng không gian ?

A. Xenlulozơ.  
B. Amilopectin
C. nhựa bakelit.
D. glicogen
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án C
Bình luận
danthi hèn chi làm bài bị tụt SP
6 Tháng 6 lúc 14:23