Trong các quần thể dưới đây, có bao nhiêu quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền Quần thể 1: 0,5AA + 0,5aa = 1 ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các quần thể dưới đây, có bao nhiêu quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền Quần thể 1: 0,5AA + 0,5aa = 1 ?

ID [662371]

Trong các quần thể dưới đây, có bao nhiêu quần thể đang ở trạng thái cân bằng di truyền
Quần thể 1: 0,5AA + 0,5aa = 1
Quần thể 2: 100% Aa.
Quần thể 3: 0,49AA+0,42Aa+0,09aa=1
Quần thể 4: 0,36AA+0,48Aa+0,16aa=1
Quần thể 5: 0,64AA+0,32Aa+0,04aa =1

A. 4
B. 1
C. 3
D. 2
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án C
Bình luận