Trong các quy trình sau, có bao nhiêu quy trình có thể được sử dụng để tạo ra loài mới hoặc giống mới? I. Dung hợp tế bà?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong các quy trình sau, có bao nhiêu quy trình có thể được sử dụng để tạo ra loài mới hoặc giống mới? I. Dung hợp tế bà?

ID [304488]

Trong các quy trình sau, có bao nhiêu quy trình có thể được sử dụng để tạo ra loài mới hoặc giống mới?
I. Dung hợp tế bào trần của hai loài thành tế bào lai rồi nuôi cấy cho chúng phân chia và tái sinh thành cơ thể rồi nhân lên thành dòng.
II. Lai xa kèm cơ thể của 2 loài gần gũi nhau tạo ra tế bào lai, sau đó đa bội hóa tạo thành cơ thể lai mang bộ nhiễm sắc thể của 2 loài rồi nhân lên thành dòng.
III. Nuôi cấy hạt phấn cho phát triển thành cây đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa rồi nhân lên thành dòng.
IV. Gây đột biến, chọn lọc các cá thể đột biến có kiểu hình mong muốn rồi nhân lên thành dòng.

A.3.
B.2.
C.1.
D.4.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
Cả 4 phát biểu trên đều đúng.
I, II đúng. Cả 2 phương pháp này đều tạo ra loài mới mang bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của 2 loài và cách li sinh sản với 2 loài ban đầu.
III đúng. Nuôi cấy hạt phấn rồi lưỡng bội tạo có thể nên các dòng thuần chủng khác với mẹ ban đầu nên tạo ra được giống mới.
IV đúng. Cá thể đột biến có thể mang những đặc điểm khác với bố mẹ ban đầu có thể tạo ra giống mới hoặc loài mới.
Bình luận