Trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, quân Việt Nam sử dụng chiến thuật
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, quân Việt Nam sử dụng chiến thuật

ID [756081]

Trong chiến dịch Tây Nguyên năm 1975, quân Việt Nam sử dụng chiến thuật

A. nghi binh.
B. du kích.
C. đánh điểm diệt viện.
D. giáp lá cà.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN