Trong chọn giống cây trồng, hoá chất thường được dùng để gây đột biến đa bội thể là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong chọn giống cây trồng, hoá chất thường được dùng để gây đột biến đa bội thể là

ID [646776]

Trong chọn giống cây trồng, hoá chất thường được dùng để gây đột biến đa bội thể là 

A. NMU. 
B. cônsixin.
C. EMS.
D. 5BU. 
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B
Bình luận