Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli,gen điều hòa có vai trò:
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli,gen điều hòa có vai trò:

ID [657483]

Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operon Lac ở vi khuẩn E.coli,gen điều hòa có vai trò:

A. Trực tiếp kiểm soát hoạt động của gen cấu trúc
B. Tổng hợp Protein ức chế
C. Tổng hợp Protein cấu tạo nên enzim phân giải Lactôzơ
D. Hoạt hóa enzim phân giải Lactôzơ
Nguyễn Thị Vân
vannt164@gmail.com
Đáp án B Trong cơ chế điều hòa hoạt động của Operol Lac ở vi khuẩn E.coli gen điều hòa (R) có vai trò tổng hợp protein ức chế.
P: vùng khởi động, nơi gắn của ARN polymeraza.
O: vùng vận hành, nơi gắn của Protein ức chế.
Z, Y, A. nhóm gen cấu trúc.
→ Đáp án B.
Bình luận