Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là

ID [304478]

Trong công nghệ tế bào thực vật, tế bào trần là

A.những tế bào đã bị mất màng sinh chất.
B.những tế bào đã bị mất thành xenlulôzơ.
C.những tế bào đã bị mất chất nguyên sinh.
D.những tế bào đã bị mất các bào quan.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Tế bào trần là những tế bào đã bị mất thành xenlulôzơ.
Bình luận