Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là

ID [756067]

Trong hành trình tìm đường cứu nước, nhận thức đầu tiên của Nguyễn Tất Thành, khác với các nhà yêu nước đi trước là

A. cần phải đoàn kết các lực lượng dân tộc để đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược
B. ở đâu bọn đế quốc, thực dân cũng tàn bạo, độc ác; ở đâu người lao động cũng bị áp bức bóc lột dã man
C. cần phải đoàn kết với các dân tộc bị áp bức để đấu tranh giành độc lập
D. cần phải đoàn kết với nhân dân Pháp trong cuộc đấu tranh giành độc lập
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN