Trong hiện tượng quang phát quang, nếu dùng ánh sáng kích thích màu Lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra kh?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong hiện tượng quang phát quang, nếu dùng ánh sáng kích thích màu Lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra kh?

ID [0]

Trong hiện tượng quang phát quang, nếu dùng ánh sáng kích thích màu Lục thì ánh sáng huỳnh quang phát ra không thể có màu

A.Cam.
B.Đỏ.
C.Vàng.
D.Lam.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DÁnh sáng phát ra phải có bước sóng lớn hơn bước sóng của ánh sáng kích thích \(\Rightarrow\) Ánh sáng phát ra không thể có màu lam.
Bình luận