Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến

ID [0]

Trong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến

A.sự giải phóng một electron tự do.
B.sự giải phóng một electron liên kết.
C.sự giải phóng một cặp electron và lỗ trống.
D.sự phát ra một phôton khác tần số.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DTrong hiện tượng quang phát quang, sự hấp thụ hoàn toàn một photon sẽ đưa đến sự phát ra một phôton khác tần số.
Bình luận