Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là

ID [786400]

Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là

A. restrictaza.
B. ADN pôlimeraza.
C. ARN pôlimeraza.
D. ligaza.
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án A
Bình luận