Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là

ID [304498]

Trong kĩ thuật chuyển gen, enzim dùng để cắt phân tử ADN là

A.restrictaza.
B.ADN pôlimeraza.
C.ARN pôlimeraza.
D.ligaza.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A
Bình luận