Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc nào sau đây làm thể truyền?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc nào sau đây làm thể truyền?

ID [304493]

Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc nào sau đây làm thể truyền?

A.Virut hoặc vi khuẩn.
B.Plasmit hoặc vi khuẩn.
C.Virut hoặc plasmit.
D.Plasmit hoặc nấm men.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C
Trong kĩ thuật chuyển gen, người ta thường dùng cấu trúc virut hoặc plasmit làm thể truyền.
Bình luận