Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở đại nào sau đây dương xỉ phát triển mạnh?
Trong lịch sử phát triển của thế giới sinh vật, ở đại nào sau đây dương xỉ phát triển mạnh?
A. Cổ sinh.
B. Trung sinh.
C. Tân sinh.
D. Nguyên sinh.

Đáp án A

Đáp án A. Dương xỉ phát triển mạnh ở kỉ Cacbon của đại Cổ sinh.