Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, điện tích một bản tụ điện biến thiên với phương trình là q = 2.10-8cos(2.106t) C. ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, điện tích một bản tụ điện biến thiên với phương trình là q = 2.10-8cos(2.106t) C. ?

ID [659375]

Trong mạch dao động điện từ lí tưởng, điện tích một bản tụ điện biến thiên với phương trình là q = 2.10-8cos(2.106t) C. Điện tích cực đại một bản tụ điện là

A. \(\sqrt 2 \).10-8 C.
B. \(\sqrt 2 \).106 C.
C. 2.10-8 C.
D. 2.106 C.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT TX Quảng Trị - Quảng Trị - Lần 1 - Năm 2018

Lại Đắc Hợp
https://fb.com/thaylaidachop/
Đáp án C 1e.png
Bình luận