Trong một quần thể ngẫu phối cân bằng di truyền, xét hai gen trên NST thường không cùng nhóm gen liên kết. Gen thứ nhất ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong một quần thể ngẫu phối cân bằng di truyền, xét hai gen trên NST thường không cùng nhóm gen liên kết. Gen thứ nhất ?

ID [118936]

Trong một quần thể ngẫu phối cân bằng di truyền, xét hai gen trên NST thường không cùng nhóm gen liên kết. Gen thứ nhất có tần số alen trội bằng 0,7. Gen thứ hai có tần số alen lặn bằng 0,5. Biết rằng mỗi gen đều có hai alen quy định 1 tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn và không có đột biến xảy ra. Theo lí thuyết tỉ lệ cá thể mang hai cặp gen dị hợp là.

A. 21%.
B. 68,25%.
C. 42%.
D. 50%.
Smod Moon
https://fb.com/hv.rongden167
Đáp án A Đáp án A
Phương pháp:
- Một quần thể cân bằng di truyền có cấu trúc p2AA : 2pq Aa : q2 aa
Cách giải:
Tỷ lệ dị hợp 2 cặp gen là 2 × 0,7 × 0,3 × 2 × 0,5 × 0,5 = 21%
Bình luận