Trong những nhận định sau đây về tiến hóa nhỏ, có bao nhiêu nhận định đúng? I. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong những nhận định sau đây về tiến hóa nhỏ, có bao nhiêu nhận định đúng? I. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số?

ID [304047]

Trong những nhận định sau đây về tiến hóa nhỏ, có bao nhiêu nhận định đúng?
I. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi tần số alen và thành phần kiểu gen của quần thể qua các thế hệ.
II. Tiến hóa nhỏ là quá trình biến đổi vốn gen của quần thể qua thời gian.
III. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian địa chất lâu dài và chỉ có thể nghiên cứu gián tiếp.
IV. Tiến hóa nhỏ diễn ra trong thời gian lịch sử tương đối ngắn, phạm vi tương đối hẹp.
V. Tiến hóa nhỏ hình thành các nhóm phân loại trên loài (chi, họ, bộ …).
VI. Tiến hóa nhỏ chỉ làm biến đổi tần số alen, không làm biến đổi tần số kiểu gen.

A.2.
B.3.
C.4.
D.5.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B. Có 3 ý đúng là I, II, IV.
III, V sai. Các đặc điểm này đúng với tiến hóa lớn.
VI sai. Tiến hóa nhỏ làm biến đổi tần số alen và tần số kiểu gen.
Bình luận