Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào là không đúng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào là không đúng

ID [0]

Trong những nhận xét dưới đây về muối nitrat của kim loại, nhận xét nào là không đúng

A.Tất cả các muối nitrat đều dễ tan trong nước
B.Các muối nitrat đều là chất điện li mạnh, khi tan trong nước phân li ra cation kim loại và anion nitrat.
C.Các muối nitrat đều dễ bị phân hủy bởi nhiệt
D.Các muối nitrat chỉ được sử dụng làm phân bón hóa học trong nông nghiệp.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận