Trong pha tối của thực vật C4 và trong pha tối của thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong pha tối của thực vật C4 và trong pha tối của thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?

ID [641042]

Trong pha tối của thực vật C4 và trong pha tối của thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?

A. APG.
B. PEP
C. AOA
D. Ribulôzơ  1-5-diP
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN
nhatmai0606

Nguyễn Thị Vân

PEP là chất nhận CO2 trong quá trình cố định CO2 của thực vật C4, CAM.
AOA là sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của thực vật C4, CAM.
APG là sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của thực vật C3.
Ribulôzơ 1-5-diP là chất nhận CO2 trong quá trình cố định CO2 của thực vật C3.
Đáp án B.