Trong pha tối của thực vật C4 và trong pha tối của thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong pha tối của thực vật C4 và trong pha tối của thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?

ID [0]

Trong pha tối của thực vật C4 và trong pha tối của thực vật CAM, chất nhận CO2 đầu tiên là chất nào sau đây?

A.APG.
B.PEP
C.AOA
D.Ribulôzơ  1-5-diP
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B PEP là chất nhận CO2 trong quá trình cố định CO2 của thực vật C4, CAM.
AOA là sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của thực vật C4, CAM.
APG là sản phẩm cố định CO2 đầu tiên của thực vật C3.
Ribulôzơ 1-5-diP là chất nhận CO2 trong quá trình cố định CO2 của thực vật C3.
Đáp án B.
Bình luận