Trong phương pháp tạo giống mới bằng ưu thế lai, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tạo ưu thế lai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong phương pháp tạo giống mới bằng ưu thế lai, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tạo ưu thế lai?

ID [304466]

Trong phương pháp tạo giống mới bằng ưu thế lai, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tạo ưu thế lai?

A.đột biến gen.
B.biến dị tổ hợp.
C.thường biến.
D.đột biến nhiễm sắc thể.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Biến dị xuất hiện khi dùng ưu thế lai là biến dị tổ hợp.
Bình luận