Trong phương pháp tạo giống mới bằng ưu thế lai, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tạo ưu thế lai?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

Trong phương pháp tạo giống mới bằng ưu thế lai, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tạo ưu thế lai?

ID [786368]

Trong phương pháp tạo giống mới bằng ưu thế lai, loại biến dị nào sau đây là nguyên liệu của quá trình tạo ưu thế lai?

A. đột biến gen.
B. biến dị tổ hợp.
C. thường biến.
D. đột biến nhiễm sắc thể.
Nguyễn Khánh Hà
Đáp án B Đáp án B.
Biến dị xuất hiện khi dùng ưu thế lai là biến dị tổ hợp.
Bình luận