Trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp ở kĩ thuật chuyển gen, hai loại enzim được sử dụng là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp ở kĩ thuật chuyển gen, hai loại enzim được sử dụng là

ID [304495]

Trong quá trình tạo ADN tái tổ hợp ở kĩ thuật chuyển gen, hai loại enzim được sử dụng là

A.ADN polimeraza và ARN polimeraza.
B.rectritaza và ligaza.
C.ADN polimeraza và ligaza.
D.enzim tháo xoắn và enzim cắt mạch.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án BĐáp án B.
Trong kĩ thuật chuyển gen, cần phải sử dụng enzim cắt (rectritaza) để cắt gen cần chuyển và mở vòng plasmit và sử dụng enzim nối (ligaza) để nối gen cần chuyển vào plasmit để tạo ADN tái tổ hợp.
Bình luận