Trong sự lan truyền sóng trên một sợi dây, tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong sự lan truyền sóng trên một sợi dây, tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ

ID [0]

Trong sự lan truyền sóng trên một sợi dây, tại điểm phản xạ, sóng tới và sóng phản xạ

A.luôn ngược pha.
B.ngược pha nếu vật cản cố định.
C.luôn cùng pha.
D.ngược pha nếu vật cản tự do.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B7.png
Bình luận