Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách Kinh tế của Lênin (NEP, 1922) mới không đề cập đến vấn đề nào?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách Kinh tế của Lênin (NEP, 1922) mới không đề cập đến vấn đề nào?

ID [786352]

Trong thương nghiệp và tiền tệ, Chính sách Kinh tế của Lênin (NEP, 1922) mới không đề cập đến vấn đề nào?

A. Cho phép nhân dân mở lại các chợ.
B. Đánh thuế vào lưu thông hàng hóa.
C. Cho phép tư nhân được tự do buôn bán, trao đổi.
D. Đẩy mạnh quan hệ giữa thành thị và nông thôn.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận