Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao ?

ID [304474]

Trong trường hợp gen có lợi là trội hoàn toàn, theo giả thuyết siêu trội, phép lai nào sau đây cho F1 có ưu thế lai cao nhất?

A.AAbbDD × AABBDD.
B.aaBBdd × aabbdd.
C.AAbbDD × aaBBdd.
D.aabbDD × AabbDD.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án CĐáp án C
Theo giả thuyết siêu trội, F1 có nhiều cặp gen dị hợp nhất sẽ thể hiện ưu thế lai cao nhất
Phép lai A cho F1 có kiểu gen: AABbDD → F1 có 1 cặp gen dị hợp
Phép lai B cho F1 có kiểu gen: aaBbdd → F1 có 1 cặp gen dị hợp
Phép lai C cho F1 có kiểu gen: AaBbDd → F1 có 3 cặp gen dị hợp
Phép lai B cho F1 có kiểu gen: 1AabbDD : 1aabbDD → F1 có sự phân tính nên ưu thế lai giảm
Bình luận