Trong việc đề ra và thực hiện các kế hoạch 5 nước của Liên Xô (từ sau năm 1925) không có sự lãnh đạo của
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trong việc đề ra và thực hiện các kế hoạch 5 nước của Liên Xô (từ sau năm 1925) không có sự lãnh đạo của

ID [304398]

Trong việc đề ra và thực hiện các kế hoạch 5 nước của Liên Xô (từ sau năm 1925) không có sự lãnh đạo của

A.Đảng Bônsêvích Nga.
B.Đảng Bôsêvích và Lênin.
C.chính quyền liên minh.
D.giai cấp công nhân.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án C
Bình luận