Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin?

ID [660914]

Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là

A. H2NCH2CH2CH2CH2NH2.
B. CH3CH2CH2NH2.
C. H2NCH2CH2NH2.
D. H2NCH2CH2CH2NH2.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận
pim2k
Trả lời 9 Tháng 6 lúc 10:16
nqtuan94 m HCl = 17,64 - 8,88 = 8,76 (g)
=> n HCl = 8,76 / 36,5 = 0,24 (mol)

Nếu có 1 gốc -NH2
=> n Amin = 0,24 (mol)
=> M Amin = 8,88 / 0,24 = 37 (g/mol)
Đặt công thức RNH2 = 37

MR + 16 = 37

MR = 21 ( Không tồn tại )

Nếu có 2 gốc -NH2
=> n Amin = 0.24 / 2 = 0,12 (mol)
=> M Amin = 8,88 / 0,12 = 74 (g/mol)
Đặt công thức R(NH2)2 = 74

MR + 32 = 74

MR = 42 --> Gốc -C3H6-

=> NH2 - (CH2)3 - NH2 <-- Thỏa mãn
9 Tháng 6 lúc 10:24 Cảm ơn
pim2k em cảm ơn anh:v
9 Tháng 6 lúc 10:33 Cảm ơn