Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin?

ID [0]

Trung hoà hoàn toàn 8,88 gam một amin (bậc một, mạch cacbon không phân nhánh) bằng axit HCl, tạo ra 17,64 gam muối. Amin có công thức là

A.H2NCH2CH2CH2CH2NH2.
B.CH3CH2CH2NH2.
C.H2NCH2CH2NH2.
D.H2NCH2CH2CH2NH2.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận
pim2k -

Trả lời

nqtuan94 m HCl = 17,64 - 8,88 = 8,76 (g)
=> n HCl = 8,76 / 36,5 = 0,24 (mol)

Nếu có 1 gốc -NH2
=> n Amin = 0,24 (mol)
=> M Amin = 8,88 / 0,24 = 37 (g/mol)
Đặt công thức RNH2 = 37

MR + 16 = 37

MR = 21 ( Không tồn tại )

Nếu có 2 gốc -NH2
=> n Amin = 0.24 / 2 = 0,12 (mol)
=> M Amin = 8,88 / 0,12 = 74 (g/mol)
Đặt công thức R(NH2)2 = 74

MR + 32 = 74

MR = 42 --> Gốc -C3H6-

=> NH2 - (CH2)3 - NH2 <-- Thỏa mãn
pim2k em cảm ơn anh:v