Trùng hợp acrilonitrin (CH2=CH–CN) thu được polime được sử dụng để làm
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trùng hợp acrilonitrin (CH2=CH–CN) thu được polime được sử dụng để làm

ID [633041]

Trùng hợp acrilonitrin (CH2=CH–CN) thu được polime được sử dụng để làm

A. tơ capron.
B. tơ lapsan.
C. tơ visco.
D. tơ nitron.
Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án D
Bình luận