Trùng hợp acrilonitrin (CH2=CH–CN) thu được polime được sử dụng để làm
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trùng hợp acrilonitrin (CH2=CH–CN) thu được polime được sử dụng để làm

ID [0]

Trùng hợp acrilonitrin (CH2=CH–CN) thu được polime được sử dụng để làm

A.tơ capron.
B.tơ lapsan.
C.tơ visco.
D.tơ nitron.
Nhóm hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án D
Bình luận