Trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần hai, đứng đầu Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần hai, đứng đầu Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là

ID [304299]

Trước cuộc Cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới lần hai, đứng đầu Nhà nước quân chủ chuyên chế ở Nga là

A. Nga hoàng Ni-cô-lai I.
B. Nga hoàng Ni-cô-lai II.
C. Nga hoàng Ni-cô-lai III.
D. Nga hoàng Pie đại đế.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận