Trước năm 1949, Mĩ chưa can thiệp và dính lính vào cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam (1945 – 1954), vì
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trước năm 1949, Mĩ chưa can thiệp và dính lính vào cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam (1945 – 1954), vì

ID [756019]

Trước năm 1949, Mĩ chưa can thiệp và dính lính vào cuộc chiến tranh xâm lược của Pháp ở Việt Nam (1945 – 1954), vì

A. Pháp chưa cần đến sự viện trợ về kinh tế, quân sự của Mĩ.
B. Quốc hội Mĩ chưa phê chuẩn kế hoạch ủng hộ nước Pháp.
C. Mĩ chưa quan tâm đến vấn đề chiến tranh ở Đông Dương.
D. Mĩ đang tập trung ngăn chặn chủ nghĩa xã hội ở châu Âu.
Đáp án. D
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN