Trường hợp nào sau đây được gọi là cách li sau hợp tử?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Trường hợp nào sau đây được gọi là cách li sau hợp tử?

ID [0]

Trường hợp nào sau đây được gọi là cách li sau hợp tử?

A.Các cá thể giao phối và sinh con nhưng con sinh ra bị bất thụ.
B.Các cá thể sinh sản vào các mùa khác nhau.
C.Các cá thể có cơ quan sinh sản không tương đồng.
D.Các cá thể có tập tính giao phối khác nhau.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án A Cách li sau hợp tử là loại cách li mà do hợp tử bị chết mà không phát triển thành cơ thể hoặc có phát triển thành cơ thể nhưng cơ thể đó không có khả năng sinh sản hữu tính. Trong 4 phương án mà đề bài đưa ra ở trên, chỉ có phương án A là cách li sau hợp tử → A đúng.
Bình luận
gianggiang0710 - không đúng lắm nè. phải là các cá thể khác loài chứ . 15/4/2018

Trả lời