Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?

Trường hợp nào sẽ dẫn tới sự di truyền liên kết?
A. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể.
B. Các cặp gen quy định các cặp tính trạng nằm trên các cặp nhiễm sắc thể khác nhau.
C. Tất cả các gen nằm trên cùng một nhiễm sắc thể phải luôn di truyền cùng nhau.
D. Các tính trạng khi phân ly làm thành một nhóm tính trạng liên kết.

Đáp án A

Nguyễn Thị Nhâm Các gen trên cùng 1 NST không phải lúc nào cũng di truyền cùng nhau . 15/4/2018
. 15/04/2018
Lê Thị Phi Yến tại sao C k đúng ạ . 15/4/2018
. 15/04/2018
Vê Tê các gen nằm trên 1 NST sẽ phân li và tổ hợp cùng với nhau trong quá trình giảm phân và thụ tinh dẫn đến sự di truyền đồng thời của nhóm tính trạng do chúng quy định; các gen nằm trên một NST phân li cùng với nhau và làm thành một nhóm gen liên kết
=> các cặp gen quy định các cặp tính trạng xét tới cùng nằm trên 1 cặp nhiễm sắc thể sẽ dẫn tới di truyền liên kết
. 10/04/2018
Trần Thế Khải nằm trên 1 nst chưa chắc lk mà
. 10/04/2018