Từ 2 giống cây trồng của 2 loài có kiểu gen AaBb và DdEe, để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các c?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ 2 giống cây trồng của 2 loài có kiểu gen AaBb và DdEe, để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các c?

ID [304479]

Từ 2 giống cây trồng của 2 loài có kiểu gen AaBb và DdEe, để tạo giống cây trồng có kiểu gen đồng hợp tử về tất cả các cặp gen, người ta sử dụng phương pháp nào sau đây?

A.Lai 2 dòng cây trồng với nhau.
B.Công nghệ gen.
C.Lai tế bào xôma khác loài.
D.Nuôi cây hạt phấn sau đó lưỡng bội hóa.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án DĐáp án D.
A sai. Lai các dòng khác nhau sẽ tạo ra con lai có kiểu gen dị hợp về tất cả các cặp gen chứ không tạo ra dòng thuần chủng.
B sai. Sử dụng công nghệ gen chỉ cho phép chuyển gen chứ không tạo ra được dòng thuần.
C sai. Lai tế bào xôma khác loài sẽ tạo ra dạng song nhị bội chứ không tạo ra dòng thuần chủng. Lai tế bào xôma có kiểu gen AaBb với tế bào xôma có kiểu gen DdEe thì sẽ tạo ra tế bào lai có kiểu gen AaBbDdEe.
D đúng. Nuôi cấy hạt phấn sẽ tạo nên dòng tế bào đơn bội, sau đó lưỡng bội hóa sẽ tạo nên dòng thuần chủng về tất cả các cặp gen. Ví dụ khi nuôi hạt phấn của cây có kiểu gen AaBb thì sẽ thu được 4 dòng đơn bội là dòng tế bào AB, dòng tế bào Ab, dòng tế bào aB, dòng tế bào ab. Tiến hành gây lưỡng bội hóa các dòng tế bào này thì sẽ thu được các dòng thuần chủng là:
Dòng đơn bội AB sẽ trở thành dòng thuần chủng AABB.
Dòng đơn bội aB sẽ trở thành dòng thuần chủng aaBB.
Dòng đơn bội Ab sẽ trở thành dòng thuần chủng AAbb.
Dòng đơn bội ab sẽ trở thành dòng thuần chủng aabb.
Bình luận