Từ 20kg gạo nếp chứa 81% tinh bột, khi lên men thu được bao nhiêu lít ancol 96o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 81?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Chương trình hỗ trợ học sách TỔNG ÔN NGỮ PHÁP

Từ 20kg gạo nếp chứa 81% tinh bột, khi lên men thu được bao nhiêu lít ancol 96o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 81?

ID [638375]

Từ 20kg gạo nếp chứa 81% tinh bột, khi lên men thu được bao nhiêu lít ancol 96o? Biết hiệu suất quá trình lên men đạt 81% và ancol etylic có khối lượng riêng D = 0,789 g/ml.

A. 9,838 lít.
B. 6,125 lít.
C. 14,995 lít,
D. 12,146 lít.

👉 Câu hỏi trong đề: Đề thi thử THPT Chuyên Hà Giang - Hà Giang - Năm 2018

Phạm Hùng Vương
https://fb.com/thayphamhungvuong
Đáp án A Giải: mTinh bột = 20×0,81 = 16,2 kg ⇒ nTinh bột = 0,1 kmol.

Ta có: C6H10O5 + H2O → 2C2H5OH + 2CO2↑.

⇒ nC2H5OH = 0,1×2×0,81 = 0,162 kmol ⇒ mC2H5OH = 7,452 kg.

⇒ VC2H5OH = \(\dfrac{74,52}{0,789}\) ≈ 9,445 kg ⇒ VC2H5OH = 9,445 ÷ 0,96 ≈ 9,838 lít.

⇒ Chọn A


Bình luận