Từ Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết (1921), bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam có thể học tập cho công cuộ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết (1921), bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam có thể học tập cho công cuộ?

ID [756027]

Từ Chính sách kinh tế mới của nước Nga Xô viết (1921), bài học kinh nghiệm nào cho Việt Nam có thể học tập cho công cuộc đổi mới đất nước?

A. Chỉ tập trung phát triển một số ngành kinh tế mũi nhọn.
B. Khuyến khích tư nhân nước ngoài đầu tư và kinh doanh.
C. Xây dựng nền kinh tế nhiều thành phần, do Nhà nước kiểm soát.
D. Chú trọng vào phát triển các ngành công nghiệp nặng và dịch vụ.
Đáp án. C
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN