Từ năm 1925 đến năm 1941, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ năm 1925 đến năm 1941, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng

ID [304403]

Từ năm 1925 đến năm 1941, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng

A.và bảo vệ chính quyền Xô viết ở Nga.
B.chế độ tiến bộ - chủ nghĩa xã hội.
C.một hệ thống chính trị - nhà nước mới.
D.mặt trận chống phát xít Đức xâm lược.
Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án B
Bình luận