Từ năm 1925 đến năm 1941, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ năm 1925 đến năm 1941, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng

ID [786349]

Từ năm 1925 đến năm 1941, nhân dân Liên Xô bước vào thời kì xây dựng

A. và bảo vệ chính quyền Xô viết ở Nga.
B. chế độ tiến bộ - chủ nghĩa xã hội.
C. một hệ thống chính trị - nhà nước mới.
D. mặt trận chống phát xít Đức xâm lược.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận