Từ năm 1928 đến năm 1941, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội là do
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Từ năm 1928 đến năm 1941, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội là do

ID [304415]

Từ năm 1928 đến năm 1941, Liên Xô thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội là do

A.Đòi hỏi của công cuộc công nghiệp hóa đất nước.
B.ý muốn của những người làm lãnh đạo đất nước.
C.yêu cầu cải thiện đời sống của các tầng lớp nhân dân.
D.muốn sớm trở thành quốc gia phát triển nhất thế giới.
Thầy Nguyễn Mạnh Hưởng
https://fb.com/nmhuongsphn
Đáp án A
Bình luận