Từ tháng 12 - 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nhằm
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Từ tháng 12 - 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nhằm

ID [756024]

Từ tháng 12 - 1986, Đảng Cộng sản Việt Nam tiến hành công cuộc đổi mới đất nhằm

A. phát huy quyền làm chủ của dân.
B. vượt qua khủng hoảng.
C. xây dựng một xã hội ổn định.
D. giảm bớt khó khăn.
Đáp án. B
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN