Tư tưởng Duy tân khi đi vào quần chúng nhân dân đã biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Live: Mặt trụ, Hình trụ, Khối trụ

Tư tưởng Duy tân khi đi vào quần chúng nhân dân đã biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là

ID [756062]

Tư tưởng Duy tân khi đi vào quần chúng nhân dân đã biến thành cuộc đấu tranh quyết liệt, điển hình là

A. phong trào chống thuế ở Trung Kì (1908).
B. vụ đầu độc lính Pháp ở Hà Nội.
C. phong trào đấu tranh của binh lính người Việt.
D. cuộc vận động cắt tóc ngắn, mặc áo ngắn.
Đáp án. A
LỜI GIẢI & BÌNH LUẬN