Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong Chính sách Cộng sản thời chiến, đến việc thực hiện Chính sá?
Moon.vn - Học để khẳng định mình
Live: Livestream toán học: Tích có hướng của 2 vecto

Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong Chính sách Cộng sản thời chiến, đến việc thực hiện Chính sá?

ID [786339]

Từ việc quốc hữu hóa các xí nghiệp, nhà máy của tư sản trong Chính sách Cộng sản thời chiến, đến việc thực hiện Chính sách kinh tế mới (NEP) đã đưa tới thay đổi gì ở Nga?

A. Trả hết toàn bộ nhà máy, xí nghiệp ở Nga cho giai cấp tư sản.
B. Cho phép tư nhân thuê hoặc xây dựng các xí nghiệp loại nhỏ.
C. Khuyến khích tư bản nước ngoài vào xây dựng đất nước Nga.
D. Xây dựng các nhà máy, xí nghiệp do giai cấp vô sản quản lí.
Lại Thị Lan
Đáp án B
Bình luận