Ứng dụng nào không phải của HNO3?
Ứng dụng nào không phải của HNO3?
A. Sản xuất phân bón
B. Sản xuất thuốc nổ
C. Sản xuất khí NO2 và N2H4
D. Sản xuất thuốc nhuộm

Đáp án C