Vật dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = –A/2, tốc độ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

Vật dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = –A/2, tốc độ?

ID [0]

Vật dao động điều hòa với chu kì T. Thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = –A/2, tốc độ trung bình là.

A.6A/T
B.9A/2T
C.3A/2T
D.4A/T.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án B
Bình luận
khongthemhoc - trong VTLG chiều dương theo chiều nào vậy ạ

Trả lời

reus98 trong vòng tròn lượng giác nếu vật đi theo chiều dương là ở nửa trên đường tròn e nhé
còn nếu vật đi theo chiều âm là nửa dưới đường tròn
khongthemhoc - giúp em với ạ

Trả lời

reus98 e làm đơn giản như thế này nha :
Ta có : Khoảng Thời gian ngắn nhất khi đi từ vị trí biên có li độ x = A đến vị trí x = –A/2 là
nó sẽ đi từ biên dương -> VTCB -> x = -A/2
=> đen ta t = T/4 + T/12 = T/3
và quảng đường đi được của nó lúc này là : S = A + A/2 = 3A/2
=>tốc độ trung bình là. : Vtb = S/t = (3A/2)/(T/3) = 9A/2T
=> B