VD 7. Màu sắc đồ vật dưới ánh sáng đơn sắc Trong bóng tối, khi chiếu một chùm sáng đơn sắc lên một bề mặt. Giả sử không ?
Moon.vn - Học để khẳng định mình

VD 7. Màu sắc đồ vật dưới ánh sáng đơn sắc Trong bóng tối, khi chiếu một chùm sáng đơn sắc lên một bề mặt. Giả sử không ?

ID [0]

VD 7. Màu sắc đồ vật dưới ánh sáng đơn sắc
Trong bóng tối, khi chiếu một chùm sáng đơn sắc lên một bề mặt. Giả sử không xảy ra trường hợp quang phát quang trong vùng nhìn thấy, màu sắc của vật quan sát được

A.là màu đen.
B.là màu đơn sắc của ánh đèn.
C.tùy thuộc vào bản chất vật lý và hóa học của bề mặt.
D.là màu đen hoặc màu đơn sắc của ánh đèn.
Nhóm Live và hỗ trợ Mooners
https://fb.com/groups/mooners2k3
Đáp án
Bình luận