Về khái niệm, đột biến điểm là dạng đột biến gen
Về khái niệm, đột biến điểm là dạng đột biến gen
A. làm thay đổi số liên kết hiđrô của gen.
B. luôn biểu hiện thành thể đột biến.
C. phần lớn gây hại cho bản thân sinh vật.
D. liên quan đến một cặp nuclêôtit.

Đáp án D

- Đột biến gen là những biến đổi trong cấu trúc của gen.

– Những biến đổi về cấu trúc của gen liên quan đến một cặp nucleotit gọi là đột biến điểm.

→ Đáp án D
Designed by Moon.vn